با هر چه صدا با هر چه نفس؛ فریاد تو ای عشق…
الهی فردا که خورشید تابید، بیدار که شدیم، چشم که باز کردیم؛ جهان جور دیگری شده‌باشد.
الهی گوینده‌ی خبر، با شوق و بغضی بی‌اختیار، خاتمه‌ی این درد را اعلام کند.
الهی از پنجره بیرون را نگاه کنیم و مردم شاد باشند،
الهی رنج‌ها تمام شده‌باشند، جنگ‌ها تمام شده‌باشند، بدی‌ها تمام شده‌باشند.
الهی فردا همه چیز تغییر کرده‌باشد، امید بازگشته و آدم‌های بدِ این داستان، متحول شده‌باشند. الهی روی سیاره‌ی دیگری چشم باز کنیم، در جهان دیگری و زیر آسمان دیگری... نرگس‌صرافیان‌طوفان‌ ممنونم از هنرمند عزیز آقای مجتبی شکور