پتروویچ اهل شهر پیروت صربستان است. او ۲۰ سال است که از انسان‌ها و تمدن کناره گرفته و در کوه غارنشین است.

این پیرمرد صرب غارنشین چند وقت پیش از کوه پایین آمده و واکسن کرونا را دریافت کرد.

وی پس از دریافت دز اول واکسن کرونا گفت من می‌خواهم هر سه دز واکسن را دریافت کنم. من از همه شهروندان می‌خواهم واکسن بزنند.