دکتر ریاحی، رئیس بیمارستان حضرت رسول اکرم: نیاز به تست کرونا نیست، سرماخوردگی در این فصل را کرونا فرض کنید