حضور غیر منتظره طالبان در مجلس عزاداری امام حسین (ع) در کابل