اولین بار در سال ۱۹۹۸ Edd China تونست رکورد سریع‌ترین مُبل ثبت کنه

و ده سال بعد این ماشین مجوز روندن در جاده رو دریافت کرد.