آزاده جانم دختر عزیزم این روزها انقدر خبرهای بد و هولناک دراطرافمان هست که نتوانستم شادی خودم را هرچند کوتاه از موفقیت و صعود تو به قله «دماوند »که مظهر ‌پایداری و استواری است و یک نماد ملی و ارزشمندبشمار میرود؛ را به تو‌ و همراهانت تبریک بگویم.
آزاده جانم خوشحالی من دست خوش مصیبتهای اکنون مردم عزیزم ایران و افغانستان است . برای همه عزیزانی که قربانی نزدنِ واکسن شده اند و مردم ِافغانستان بخصوص زنان آن کشور که متأسفانه مورد هجوم وحشیانه طالبان قرار گرفته اند.
انگار قرار نیست جهان روی خوش به خود ببیند . دلم میخواهد امید داشته باشم و بگویم ما حتماً این روزهای سخت و پر از غم را ‌پشت سر میگذاریم .