بهترین خاطره احمد مسعود از پدرش شاه مسعود در ۸ سالگی در زمستانی سرد: گلستان سعدی و دیوان حافظ بخوان و خودش یا صدای خوب خواند. مرا عاشق شعر و ادبیات و این دو کرد.

او شهید شد و به ترک شیرازی حافظ نرسیدیم