گفته شده برای رهایی از تنش ، مثل تصویر تنفس کنید ، با باز شدن تصویر نفس بکشید و همزمان با بسته شدن نفستان را خالی کنید ! امتحان کنید ، جالبه

فرادرس