بیرون انداختن خبرنگار صدا و سیما از انبار یک داروخانه در تهران