تفاوت 10 سال اخر عمر یک ورزشکار و یک آدم معمولی! یک فیلم کوتاه انگیزشی برای ورزش کردن .