درحال حاضر نگرانیم رئیس جمهورمون بواسطه حضور بین مردم کرونا بگیره، ولی یه زمانی نگران بودیم زخم بستر نگیره!