نجمه جودکی مجری و همسرش مهدی پارسازاده در یک برنامه زنده سال