زاکانی پس از قرائت نامه استعفایش در مجلس: دفتر نمایندگیم در قم تعطیل نخواهد شد.

در کنار پیگیری امور شهر تهران، در هیأت دولت به مطالبات مردم قم هم رسیدگی خواهم کرد