وقتی با دوستات، مجردی تو خونه تنهایی و یهو صدای ماشین بابات از پارکینگ میاد !

فرادرس