گریه های بی امان ابراهیم اشرفی در سالگرد مرحوم ماه چهره خلیلی