مهدی عبدی، مهاجم گلزن پرسپولیس به جرگه مناهلین پیوست.