سکانس حذف شده خواستگاری هومن سیدی از بهاره رهنما در سریال گیسو