بازار شمال ميتونه هر چی غم ِ بشوره ببره.

فقط انرژی پیراهن سفیده ماشالا .

رقص و شادی تو بازار های شمال داره تبدیل میشه به یکی از راههای جذب گردشگر