سرسره بازی فرزندان جواد فروغی با دکور ویژه برنامه المپیک شبکه سه