مسابقه مچ‌اندازی بانوان در تلویزیون!

اگر مقابل یک حریفی مچ تان بخوابد، چه کار می کنید؟