گزیده ای از مراسم اختتامیه جاکارتا زیر باران

جاکارتا