بمونه به یادگار از اولین شهر بازی .خیلی برام عجیب بود که آروین این بازی رو انتخاب کرد و رفت ولی اصلا به روی خودم نیاوردم اولشم خیلی جیغ زد ولی بعد از چند ثانیه آب بندی شد.