اولین بچه شیر حاصل از تلقیح مصنوعی در باغ وحش ساری به دنیا آمد.

روش لاپاراتومی یا تلقیح مصنوعی که با ایجاد شکاف در شکم شیر و قرار دادن تخمک انجام می‌شود.