ندا شهسواری پرچمدار ایران در اختتامیه جاکارتا

جاکارتا