بدلکاری نفسگیر ارشا اقدسی با ماشین و پرش از روی رودخانه را در این ویدئو ببینید.