روز دختر مبارک سلامتی برای همه خانواده ها و دختران زیبای جهان دخترم سوفیای نازنین گوشگله پیدر روزت مبارک.