حواست بمن باشه تا زنده هستیم حواسمون به همدیگه باشه...خیلی زود دیر میشه