روز گذشته، صحبت ‌های کارشناس برنامه ی طبیب روی آنتن شبکه سوم بین کاربران فضای مجازی سوژه شد. این کارشناس برنامه گفت: من یکی از دوست دختر هام گفته: که وقتی ورزش میکنم دوست دارم بند بند بدنم درد بگیره!