همه عمو اسکندر صدایش می‌کنند. بین مردم شهره است به مهربانی.
کسی روی حرف عمو اسکندر حرف نمی‌زند، زیرا حضور او در کوچه‌پس‌کوچه خیابان استاد معین از خیلی‌ها بیشتر بوده است. او معتمد محله است.
نشان به آن نشان که اگر کسی بخواهد به سفر برود، سراغ عمو اسکندر می‌رود و کلید خانه‌اش را به او می‌دهد تا گل‌ها و باغچه‌های حیاطش را آب دهد.
انتخاب عمو اسکندر به‌عنوان پاکبان نمونه پاسخ همه اهالی محل به مهربانی اوست. عشق و علاقه عمو اسکندر به خانواده و همسر هم بسیار در برنامه مشخص بود و هر لحظه عاشقانه‌هایی به همسرش می‌گفت و او را می‌بوسید.