درخواست مادر سه شهید از رهبری در برنامه دعوت : به من قول دادید بیاید خانه ام لوبیا پلو بخورید، نگذارید مردم سرزنشم کنند.