حجت اشرف زاده، با پخش شدن صدای مادرش از بلندگو های کنسرتش، احساساتی می شود. این کنسرت در آذر ماه 98 برگزار شد