سریال رمضانی «یاور» نیامده حاشیه به پا کرد. در روزهای گذشته قسمت هایی از سریال «یاور» در شبکه سه ویژه ماه رمضان، با حاشیه های زیادی همراه شد.
در این سریال دیدگاه پدر شوهر خانواده با بازی داریوش ارجمند درباره نقش زن در استحکام زندگی انتقاداتی را به دنبال داشت. به نظر شما این نگاه به نقش زن، آن هم در سریالی تلویزیونی درست است؟!
آیا این قبیل تعابیر مصداق بارز زن ستیزی محسوب نمی شود؟!