این متخصص پزشکی قانونی با تاکید بر این که در برخی پرونده‌ها دقت بیشتری روی پرونده انجام می‌شود، عنوان کرد: از جمله این پرونده‌ها می‌توان به مواردی که مرگ متوفی دارای ابهامات است یا پرونده متعلق به یک فرد معروف است یا حرف و حدیث‌های زیادی درباره آن وجود دارد، اشاره کرد. وی درباره نحوه عملکرد تیم پزشکی قانونی در این گونه پرونده‌ها اظهار داشت: در این گونه موارد ما در حین کالبدگشایی عکس برداری کامل انجام می‌دهیم و فیلمبرداری نیز در این شرایط انجام می‌شود تا همه چیز مستند باشد. از طرف دیگر، در این گونه موارد حتی اگر نیاز نباشد، ما برای مستندسازی خودمان نمونه‌های سم شناسی و آسیب شناسی را برمی داریم.