حرکات موزون و عجیب «رامبد جوان» با آهنگ معروف عربی