امسال با اینکه دور بودم و سر کار.. اما سورپرایز پشتِ سورپرایز... خدایا ازت ممنونم بابت اینهمه حسِ خوب و داشتنِ عزیزم که به زندگیم پا گذاشته