آرام جوینده همسر سپهر حیدری نوشت : نمیخواستم این پست رو بزارم،ولی در جواب بعضی از آدم‌هایی که بویی از انسانیت نبردن علیرغم میل باطنی خودم این کلیپ رو گذاشتم،دلیل نداره جزئیات نه ماه بارداریم رو بیام عنوان کنم سپهر حیدری بازیگر اسبق پرسپولیس و همسر آرام جوینده : عشقم فقط به خوشبختیمون فکر کن بزار بعضی ها در آتش حسادت بسوزند ٫دم اون آدم‌هایی گرم که خوب بقیه رو‌میخوان ممنون که دوتا پسر ناز و خوشگل بعد خدا بهمون دادی کوه صبر و آرامش و زیبایی من