"دريا" سِنِّتْ كـِ بٰالٰا ميرِه ديگـِ بَرٰاتْ مُهِمْ نيسْتْ كيـ بِهْتَرْ حَرْفْ ميزَنـِ يٰا قَشَنْگْتَرْ اِبْرٰازِ عَلٰاقـِ ميكُنـِ... اينْكـِ كيـ بِهْتَرْ ميفَهْمَدِتْ بَرٰاتْ مُهِمّـِ! ميـ گيـ ريـ چيـ ميـ گَمْ؟ ميـ فَهْميـ مَنـُ !؟ اَلْو... ميٰاي بِريمْ دَريٰا...!؟