بهش میگن باید یه جوک اجرا کنی، بدون اینکه صحبت کنی و تمام دنیا به هر زبونی باشن بفهمن!