ادبیات جالب خداداد عزیزی برای توضیح این مساله که چرا ایران میزبانی جام ملت های آسیا را کسب نخواهد کرد