فیلم کوتاهی از مراحل ساخت با ظرافت سنگ قبر استاد شجریان که همایون شحریان به اشتراک گذاشت .