یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی در ایام قبل از قرنطینه دو هفته ای تهران .