صاحب نژاد پرست این کافه روی درب نوشته است: ورود سگ، مسلمان و سیاه پوستان ممنوع! 
بوکسرهای معروف مسلمان، مایک ‌تایسون آمریکایی، گباد و‌جاک و آخری اهل سوئد و عامر عبدالله اردنی در این کافه می‌روند و‌ نماز می خوانند