هدیه خاص همسر زهرا خاتمی راد به خانم مجری «به یاد اولین دیدار»