دکتر سید بشیر حسینی داور برنانه عصر جدید با نقل خاطره هایی از حضور در پیاده روی اربعین به نکات قابل توجهی اشاره کرد.