درد و دل شهره سلطانی بازیگر بعد از رهایی سخت از کرونا