دلتنگی محسن افشانی برای همسرش سویل , دستم نمک نداره