حال و هوای منزل مرحوم سیروس گرجستانی با حضور جمعی از بازیگران