صبح روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه کارمند مغازه موبایل فروشی در منطقه ماهدشت کرج هرچه با صاحب کارش تماس گرفت جوابی نشنید و پس از گذشت دقایقی و با توجه به نگرانی که در دل این جوان افتاده بود تصمیم گرفت به در خانه وی برود. مرد جوان به جلوی در خانه مرد موبایل فروش که وضعیت مالی خوبی دارد رفت و هرچه زنگ خانه را به صدا در آورد پاسخی نشنید تا اینکه با پلیس تماس گرفت و ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به کمک آتش نشانان وارد خانه شدند.