بازی علیخانی در عصر جدید , اینبار داوران خود را قضاوت کردن