انتشار تصاویر گورهای اشرافی در منطقه لواسانات تهران با حواشی زیادی همراه بود.